របៀបបង្កើតវិដែអូ អោយមានសំលេងច្បាស់ល្អ | khmerlord.com
របៀបបង្កើតវិដែអូ អោយមានសំលេងច្បាស់ល្អ
វិធីសាស្រ្តថតអោយបានសម្លេងលឺច្បាស់ល្អ ទោះថតនៅទីកន្លែងដែលមានសំលេងរំខានក៍ដោយ​

រូបភាពច្បាស់ គឺជាការចាំបាច់ តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបើមានសំលេងមិនល្អ ឬមិនសមមាត្រទៅតាមចំងាយរូបភាពនោះទេ។​

នេះជាវីឌីអូដែលបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួន ដើម្បីឲ្យវីឌីអូរបស់បងប្អូនមានសម្លេងច្បាស់ល្អ ហើយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សិជនបានកាន់តែច្រើន។


 
 
ប្រភព សើច(photo)


អួតអាប់
នាំលោកអ្នកទៅទីកំសាន្តថ្មីៗ និង ផ្តល់ជូនពត៏មានចំបាច់សំរាប់រៀបចំដំណើរកំសាន្ត