រៀនរាប់លេខភាសាខ្មែរ | khmerlord.com
រៀនរាប់លេខភាសាខ្មែរ
អរគុណចំពោះការខិតខំរបស់គាត់

មនុស្សគ្រប់រូបអាចនិយាយភាសាជាតិរបស់ខ្លួនបានងាយស្រួលដោយយើងធ្លាប់រៀននិយាយបន្ទាប់ពីចាប់កំណើតមក ក៍ប៉ុន្តែការរៀនភាសាបរទេសប្រហែលជាចំណាយពេលច្រើន និងត្រូវការខិតខំដោយអំណត់ព្យាយាម។ ជាក់ស្តែង បុរសជនជាតិចិននេះ គាត់ខំនិយាយណាស់ បើទោះជាស្តាប់ទៅក៍អោយចងសើច  សូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍សិក្សាភាសាជាតិខ្មែរ ៖


 
 
ប្រភពៈ សើច(photo)
នំបញ្ចុកខ្មែរ សម្លរប្រហើរ
ឆ្ញាញ់ជាប់ចិត្ត!